Младежки ораторски форум "Свети Климент Охридски"

10.12.2015 г.
Архив - arhangel.bg
Автор: Архангел.бг

На 11 декември 2015 г. от 14.30 ч. в залата на Духовно-просветен център „Св. Архангел Михаил” ще се проведе заключителната част от Младежкия ораторски форум „Св. Климент Охридски”. През 2016 г. се навършват 1 100 години от успението на Св. Климент Охридски, един от създателите на българската писменост и култура, затова неговата личност е избрана за патрон на ученическото състезание по ораторство и за основна тема на речите в първото издание.

Тази проява има за цел да обърне вниманието на учениците към българската история и култура, да насърчи развитието на речевите и словесните им способности и да формира у тях лидерски качества, за да могат да предават на другите своите убеждения и да ги защитават.
Във форума ще участват 25 ученици от 11 варненски училища – Математическата гимназия, Хуманитарната гимназия, V езикова гимназия, школите на Общинския детски комплекс – „Младежки детски парламент” и „Европейски мост” и др.

Младежите ще говорят по две теми: "Св. Климент Охридски" и "Свободна тема". Според регламента, речите трябва да са не по-кратки от 3 минути и не по дълги от 5 минути. Петчленно жури ще оценява: подготовката по темата, умението да се защити собствената теза, способността за диалогичност и реакция, способността да се изслушва друго мнение.

Освен наградата на журито, свой победител ще излъчат и самите участниците, и публиката. Всеки участник ще получи грамота и избрана книга.
 

МЛАДЕЖКИ ОРАТОРСКИ ФОРУМ 
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

 1. Какво е Младежкият ораторски форум „Св. Климент Охридски”?

Младежкият ораторски форум е индивидуално ораторско състезание за ученици, което включва представяне на две речи и събеседване с журито. Едната реч е по предварително зададена от организаторите тема, а за втората реч темата е по избор на участника. Всяка реч трябва да бъде не по-дълга от 5 минути. След представянето на речите и събеседването, представянето на участника се оценява от журито по предварително определени критерии.

 1. Какви са целите на Младежкия ораторски форум?
 • Задълбочаване на познанията на учениците по български език, история и литература
 • Развиване на словесните способности на ученика
 • Развиване на творчески умения и умения за представяне пред публика
 • Стимулиране и развитие на личностните качества на учениците
 • Придобиване на лидерски качества и умения
 • Развиване на социалните контакти и изяви на личността на ученика
 • Изява на способностите на ученика в областта на ораторското майсторство и творческото мислене
 1. Кой организира Младежкия ораторски форум?

Младежкият ораторски форум се организира по инициатива на Духовно-просветен център „Св. Архангели Михаил”

 • с благословението на Варненския и Великопреславски Митрополит Йоан.
 • със съдействието на Дирекция „Образование” на Община Варна.
 • с разрешението на Регионално управление на образованието – Врана
 • със съдействието на директорите на училищата.
 1. От кога се провежда Младежкия ораторски форум „Св. Климент Охридски”?

Младежкият ораторски форум се провежда ежегодно от 2015 г. 

Регламент

на Младежкия ораторски форум „Св. Климент Охридски”

 1. Младежкият ораторски форум се провежда в два кръга: училищен кръг и финален общоградски кръг.

Училищните кръгове се провеждат публично в училищата по настоящия регламент пред жури, съставено от представители на училището и един представител на Духовно-просветния център „Св. Архангел Михаил”. В училищните кръгове се излъчват победители – 1, 2 и 3 място.

Финалният общоградски кръг се провежда публично и в него участват учениците, заели първите три места в училищните кръгове. На финалния кръг се излъчват победители – 1, 2 и 3 място, както и победител на публиката, и победител на участниците.

 1. Подбор за участие

Младежкия ораторски форум се провежда в две възрастови групи:

1-ва възрастова група: 8 и 9 клас

2-ра възрастова група: 10, 11 и 12 клас.

Подборът зависи от интереса и мотивацията за участие на учениците. Подборът и подготовката се извършват от учителите и учениците.

Учителите мотивират и подпомагат желанието на учениците за споделяне на мнение честно и открито и подготвят участниците за представянето, за изслушване и оценка на чуждото мнение. Подготовката и представянето е индивидуално за всеки участник.

3. Изисквания към речите

Речите не трябва да бъдат по-кратки от 3 минути и по-дълги от 5 минути. Не се позволява използване на предмети по време на речта, пеене или танцуване. Разрешено е жестикулиране и движение по подиума. По време на речта могат да се ползват насочващи бележки, но речта не може да се чете.

Ако се създаде впечатлението, че речта се чете, участникът се изключва от състезанието.

4. Ред на протичане на Младежкия ораторски форум

 • Запознаване с Регламента на Младежкия ораторски форум
 • Представяне на журито
 • Теглене на жребий от участниците за поредността на изявите
 • Публиката и участниците на финалния кръг получават бланки за излъчване на своя победител
 • Всеки участник в началото на своята изява се представя в рамките на 1-2 минути и представя последователно своите две речи.
 • Събеседване на журито с участника след представянето на двете речи.
 • Оценяване. Всеки член на журито оценява всяко представяне в своята бланка за оценяване, според определените предварително критерии.
 • Сумиране на оценките от бланките на журито, бланките на публиката и на участниците и излъчване на победителите. Крайната оценка на всеки участник е сбор от точките, дадени от всеки член на журито за съответното представяне. Ако няколко участника имат равен брой точки, е възможно да има няколко първи, втори и трети места.
 • Награждаване.

/при нужда може да се направи почивка/

5. Жури

Журито е съставено от трима членове, от които един е председател.

Членовете на журито седят един до друг. При събеседването всеки има право да зададе въпрос на участника. Всеки член на журито оценява всяко представяне в своята бланка за оценяване, според определените предварително критерии.

6. Критерии за оценяване от журито:

Първи критерий: Съдържание. Максимум – 10 точки.

Тук се оценява каква информация носи речта и доколко е актуална и съответства на темата. Твърденията трябва да са подкрепени от примери, статистически, исторически или други обективни данни. Източниците на цитатите и данните задължително се съобщават. Те трябва да бъдат около 30% от речта. Убедителността на речта е част от този критерий.

Втори критерий: Организация на речта. Максимум 10 точки

Логичността на речта не трябва да допуска вътрешна противоречивост на изложението или да обърква слушателя. Използването на литературни похвати като метафори и други не трябва да натоварват и замъгляват посланието, а истински и естествено да го подкрепят. Въведението, изложението и заключението на речта трябва да следват плавно и да не си противоречат.

Трети критерий: Оригиналност и контакт с публиката. Максимум 10 точки.

Оригиналността и контакта с публиката включва изявата на индивидуалността на участника, емоцията, вложена в аргументирането на речта, използването на по-особена интонация, градирането на речта, емоционалните или смислови акценти и разнообразието на речта. Тези елементи изразяват специфичната харизма и излъчване на личността.

Четвърти критерий: Реакция и отговори при събеседването с журито. Максимум 6 точки.

Оценява се:

 • умение да се защити собствената теза.
 • способността за диалогичност и бърза реакция.
 • способността за изслушване и приемане на друго мнение.

Ако участникът има някакъв говорен дефект, това не се регистрира в оценката. Речта на такъв участник се оценява по същите критерии.

Санкцията за участник, чиято реч е по-кратка от 3 минути или по-дълга от 5 минути, е по лична преценка на всеки член от журито.

Ако участникът влезе в остър конфликт с друг участник или член на журито, той се изключва от състезанието.

Крайната оценка на всеки участник е сбор от точките, дадени от всеки член на журито за съответното представяне. Ако няколко участника имат равен брой точки, е възможно да има няколко първи, втори и трети места.

7. Награда на Младежкия ораторски форум „Св. Климент Охридски”

 • Победителят на градския финален кръг получава: Удостоверение за първо място за най-успешно представяне, подписано от председателя на журито, две книги и парична награда 100 лева.
 • Участниците на второ и трето място получават удостоверение и награда по 50 лева.
 • Всеки участник получава удостоверение за участие, подписано от председателя.

8. Други награди

Награда на публиката

На публиката на финалния градски кръг се раздават бланки за гласуване с поредните номера и имената на участниците. След всички речи всеки от публиката, ако желае, обозначава името или поредния номер на този, който според него се е представил най-добре. Комисия от трима души събира и преброява резултатите. Който има най-много гласове, получава наградата на публиката. Ако има участници с равен брой гласове, победителите на публиката може да са повече от един. Лист за гласуване с посочени две или повече имена или номера на участници не се брои и се счита за невалиден. Победителят, посочен от публиката, получава удостоверение, подписано от председателя на журито.

Награда на участниците

Участниците могат да попълнят (посочвайки личното си име) бланка за оценяване на останалите участници. Попълват само едно име или номер на участник, различен от своя. Лист с обозначени две или повече имена или номера на участници не се брои и се счита за невалиден. Победителят, посочен от участниците получава удостоверение, подписано от председателя на журито.

9. Срокове за провеждане

Училищните кръгове на Младежкия ораторски форум се провеждат до 30 ноември.

Финалният градски кръг на Младежкия ораторски форум се провежда в периода от 1 до 15 декември на дата, определена и съгласувана според възможностите на участниците.

10. Публичност

Финалният градски кръг на Младежкия ораторски форум „Св. Климент Охридски” се провежда публично и се записва с камера.

Записите и снимките се публикуват на сайта на Духовно-просветен център „Св. Архангел Михаил” – www.arhangel.bg.

Още от Събития

Мастър клас по иконопис за деца „Образът на св. Николай Чудотворец”

11.08.2023 г. | Архангел.бг | Събития

В продължение на две седмици участниците последователно ще се запознават с етапите и техниките, прилагани в иконописта. До края на курса всеки ще изработи своя икона с образа на св. Николай – върху грундирана дъска, прилагайки знанията, придобити по време на обучението...

145 години от Освобождението на Варна

26.07.2023 г. | Архангел.бг | Събития

На 27 юли почитаме паметта на светия великомъченик и лечител Пантелеймон, духовния подвиг на светите Седмочисленици и успението на св. Климент Охридски. Но Варна в този ден има още един повод за празник – Освобождението на града. Празничната програма - вж. в статията...

Една година от кончината на отец Илия Попов

20.07.2023 г. | Архангел.бг | Събития

Навършва се една година от кончината на отец Илия Попов. На 21 юли от 10:00 ч. - панихида в храм "Св. Николай Чудотворец", Варна. В 12:00 - панихида в Търговище, на гроба на отец Илия. Вечна и блажена да бъде паметта му!

Какво се случва в центъра